Бизнес: Restart

Бизнес: Restart

4.11 - 1251 ratings - Source

EEd EiEmN€E²N‹N… EiE¾N€EdN… E²ErEdEaEmErNŒN†N‹ E¼EdErE¾E³E¾ EpEcEmE½EmNEd EiE¾ErE½N‹ E½EdEaEmEpEa Ec E¾EiN‚EcE¼EcEmE¼Ed. EšEdEpEmN‚NN, E²N‹ N‚E¾N‡E½E¾ E½EcEoE¾E³EaEd E½Em E½EdNN‚NƒEiEcN‚Em E½Ed N‚Em EpEm E³N€EdEpErEc, N‡N‚E¾ Ec E²EdNˆEc EiN€EmEaNˆEmNN‚E²EmE½E½EcEoEc, E²EdNˆ EpEcEmE½EmN EpNƒEaEmN‚ N‚E¾ErNŒEoE¾ EoN€EmEiE½NƒN‚NŒ Ec N€EdEmE²EcE²EdN‚NŒNN. EE¾ E½EdNN‚NƒEiEdEmN‚ E¼E¾E¼EmE½N‚, EoE¾E³EaEd EpEcEmE½EmN EiN€EmEoN€EdN‰EdEmN‚ N€EdNN‚Ec, EpNƒEaN‚E¾ NƒN‚EoE½NƒE²NˆEcNNŒ E² E½EmE²EcEaEcE¼NƒNŽ NN‚EmE½Nƒ. E’N‹ E½EdEaEmEmN‚EmNNŒ E½Ed E½EmEoE¾Em N‡NƒEaE¾EaEmE¹NN‚E²EmE½E½E¾Em NN€EmEaNN‚E²E¾, EoE¾N‚E¾N€E¾Em EiE¾NErNƒEpEcN‚ AlEiEmN€EmErE¾E¼E½N‹E¼ E¼E¾E¼EmE½N‚E¾E¼Ar Ec EiE¾EaE½EcE¼EmN‚ E²EdN E½Ed E½E¾E²N‹E¹ NƒN€E¾E²EmE½NŒ. E’N‹ EpEaEmN‚Em, N‡N‚E¾ E½E¾E²N‹E¹ EoN€NƒEiE½N‹E¹ EoErEcEmE½N‚ EcErEc NE¾N‚N€NƒEaE½EcEo E²NEm EcNEiN€EdE²NN‚. EE¾ N‡NƒEaEd E½Em EiN€E¾EcNN…E¾EaEcN‚. E‘EdN€N€Ec EœE¾ErNŒN†, EiN€EmEaEiN€EcE½EcE¼EdN‚EmErNŒ N 20-ErEmN‚E½EcE¼ NN‚EdEpEmE¼, EcEmE²EmNN‚E½N‹E¹ EpEcEmE½EmN-EoE¾E½NNƒErNŒN‚EdE½N‚, NE¾EmEaEdEr NƒE½EcEoEdErNŒE½NƒNŽ N„E¾N€E¼NƒErNƒ, EiE¾EmE²E¾ErNNŽN‰NƒNŽ E²N‹E²EmNN‚Ec EpEcEmE½EmN EcEm N‚NƒEiEcEoEd Ec EaE²EcE½NƒN‚NŒNN E²EiEmN€EmEa. E‘EdN€N€Ec EiN€EcE²E¾EaEcN‚ 25 NEdE¼N‹N… N€EdNEiN€E¾NN‚N€EdE½EmE½E½N‹N… E¾NˆEcEpE¾Eo, EoE¾N‚E¾N€N‹Em EmEdE³E¾E½NNŽN‚ E²ErEdEaEmErNŒN†EmE² E¼EdErE¾E³E¾ EpEcEmE½EmNEd E² EpE¾ErE¾N‚E¾. E’ NN‚E¾E¹ EoE½EcE³Em E¾E½ E½Em N‚E¾ErNŒEoE¾ NƒEoEdEmN‹E²EdEmN‚ E½Ed EiN€E¾EpErEmE¼Nƒ, E½E¾ Ec EiN€EmEaErEdE³EdEmN‚ N€EmNˆEmE½EcN, EiE¾EaEoN€EmEiErNEmE¼N‹Em EiN€EdEoN‚EcN‡EmNEoEcE¼Ec EiN€EcE¼EmN€EdE¼Ec EoE¾E¼EiEdE½EcE¹, EiE¾N…E¾EpEcN… E½Ed E²EdNˆNƒ, EoE¾N‚E¾N€N‹Em EoE¾E³EaEd-N‚E¾ EmEdNˆErEc E² N‚NƒEiEcEo, E½E¾ NNƒE¼EmErEc E¾N‚N‹NEoEdN‚NŒ E²N‹N…E¾Ea.2Total NumberofiPodsSoldAlla€Time.A¾About.com.http://ipod. about.com/od/ glossary/qt/numbera€ofa€ipodsa€ sold.htm. EŸE¾NErEmNErE¾E²EcEm ...


Title:Бизнес: Restart
Author:Барри Мольц
Publisher:Альпина Паблишер - 2014-11-11
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming